Møte i Kommunestyre, 29.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Start
Kulturelt innslag
Navneopprop
0080/16 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
Pause -gruppemøte
forts. 0080/16 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
0081/16 - 2012B ØYER SENTRUM VEST - PLANFORESPØRSEL
Pause -gruppemøte
forts. 0081/16 - 2012B ØYER SENTRUM VEST - PLANFORESPØRSEL
0082/16 - BOSETTING AV FLYKTNINGER
Pause
0083/16 - PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019
0084/16 - SAKSUTVALG FRITIDS- OG TURISTFORMÅL - RETNINGSLINJER/BESTEMMELSER FOR Å SIKRE OPPFYLLELSE AV REGULERINGSFORMÅL
0085/16 - HØRINGSNOTAT OM NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER - ØYER KOMMUNENS UTTALELSE
0086/16 - HØRING - FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN OG ODELSLOVEN
Pause -gruppemøte
forts. 0086/16 - HØRING - FORSLAG TIL LOV OM ENDRING AV KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN OG ODELSLOVEN
0087/16 - FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG
0088/16 - REFERATER
Orienteringer
Møtet er ferdig!
webløsning fra Serit Itum