Kommunestyre 16.6.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering Ungdoms-OL
Åpning
Sak 49/16 Konstituering av rådmann
Sak 50/16 Valg av meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett 1.1.2017-31.12.2020
Sak 51/16 Søknad om fritak fra politiske verv
Sak 52/16 Økonomi og finansrapportering per 1. tertial 2016
Sak 53/16 Innføring av nye trygghetsalarmer
Sak 54/16 Tilstandsrapport skole
Sak 55/16 Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019
Sak 56/16 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrift - overføring av ansvarsområde til felles landbrukskontor
Sak 57/16 Endring av tekst i forskrift om feie- og tilsynsordning på hytte og fritidsboliger
Sak 58/16 Årsmelding 2015 - Regionrådet for Lillehammerregionen
Sak 59/16 Salg av kommunal eiendom, Hundervegen 14
Sak 60/16 Kommunereform: Hvordan møte framtidens utfordringer på egne bein som Øyer kommune?
Sak 61/16 G/nr 15/1 Jaer - søknad om konsesjon på feste nr 2 og 3
Sak 62/16 Gbnr LØ 106/7 Søknad om konsesjon på halvpart av skogteig
Sak 63/16 Oppfølging av politiske vedtak per 30.4.2016
Sak 64/16 Reguleringsendring 308A Skriua - B8
Sak 65/16 Reguleringsplan 201505 - Øyer sentrum - S9
Sak 66/16 Ansettelsesutvalg
Avslutning
webløsning fra Serit Itum