Møte i kommunestyret, 21.06.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
0044/18 - 201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA
0045/18 - PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM
0046/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN
0047/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE
0048/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS
0049/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING
0050/18 - SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER
0051/18 - SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK
0052/18 - OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 2018
0053/18 - RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018
0054/18 - NY BRANNSTASJON TRETTEN
0055/18 - HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029
0056/18 - AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT SAMARBEID
0057/18 - FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE
0058/18 - REVISJONSRAPPORTEN "FORSVARLIG UTREDNING - LEIE AV LOKALER TIL LEGEKONTOR MV."
0059/18 - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.04.2018
0060/18 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN"
0061/18 - RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
0062/18 - LØNNSPOLITISK PLAN 2018- 2021
0063/18 - SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK
0064/18 - REFERATER - KST 21.06.2018
webløsning fra Serit Itum