Kommunestyremøte 24.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Åpning
Navneopprop
Valg av settevaraordfører
Innkalling og saksliste
Sak 99/16 Tilsetting av rådmann
Sak 100/16 Høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt
Sak 101/16 "En ny region - Hedmark og Oppland" - innspill til utredning
Sak 102/16 Høring - organisering av eiendomsmåling, forslag til endringer i matrikkellov
Sak 103/16 Områderegulering B12 Bjørge - Skalmstad
Sak 104/16 201601 Detaljregulering - Mosetertoppen FB9 - sluttbehandling
Sak 105/16 201604 - Detaljregulering - del av Haugan - GBNR 23/1, GBNR 27/19, GBNR 27/42 utbyggingsavtale sluttbehandling
Sak 106/16 Oppfølging av politiske vedtak per 30.9.2016
Sak 107/16 Plan for selskapskontroll i Øyer 2016-2019
Sak 108/16 Plan for forvaltningsrevisjon i Øyer 2016-2019
Sak 109/16 Økonomiplan 2017-2020 - Årsbudsjett 2017
Avslutning
Sak 110/16 Referater
webløsning fra Serit Itum