Kommunestyremøte 28.4.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Sak 22/16 Regnskap 2015
Sak 23/16 Årsrapportering 2015
Sak 24/16 Finansrapport pr. 31.12.2015
Sak 25/16 Regnskap 2015 - Overføring av mer- og mindreforbruk i virksomhetene til 2016
Sak 26/16 Årsrapport for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for 2015
Sak 27/16 Eiendomsskatt - retaksering
Sak 28/16 Lånegaranti nytt orgel i Øyer kirke
Sak 29/16 Eidsiva Energi AS - Tilleggsavtale for ansvarlig lån samt justering og tydeliggjøring av vedtekter og aksjonæravtale
Sak 30/16 Gbnr 141/15 i Øyer - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Sak 31/16 Gbnr 73/2 m.fl. i Øyer kommune - Søknad om konsesjon
Sak 32/16 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen: Valg av representanter i dialogmøtet
Sak 33/16 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - lovendring: Høringsuttalelse
Sak 34/16 Høringsuttalelse - etablering av tvisteløsingsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune
Sak 35/16 Referater - Årsmeldinger
Sak 36/16 Referater - Opprettelse av erstatningsordning
Orienteringer v/ordfører
Orienteringer v/rådmannen
Avslutning
webløsning fra Serit Itum