Kommunestyremøte 18. desember 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Teknisk feil - ingen lyd
Sak 93/14 Forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt - høring
Sak 94/14 Søknad om konsesjon for leie av landbruksbygg
Sak 95/14 Reguleringsplan 201402 - Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2 - sluttbehandling
Sak 96/14 Høring og offentlig ettersyn av "Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma, vannområde Mjøsa, for perioden 2016-2021
Sak 97/14 Rebudsjettering av investeringer - budsjett 2014
Sak 98/14 Bruvin gravlund - sluttrapport
Sak 99/14 Kommunereform - plan for arbeidet i Øyer
Sak 100/14 Søknad om fritak fra politiske verv
Pause
Musikkinnslag
Orienteringer ved rådmannen
Ordførerens avslutning
webløsning fra Serit Itum