Møte i Kommunestyret, 27.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Referater
Kulturskole
Innkalling til møtet
0078/18 - SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028
Partimøter 15 minutter
forts. 0078/18 - SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028
0079/18 - REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE
0080/18 - ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018
Pause til 20:30
forts 0080/18 - ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018
0081/18 - BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS
0082/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN
0083/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER
0084/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, BAKKEVEGEN – KORSEN
0085/18 - SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN – NERMO
0086/18 - SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS
0087/18 - REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND
0088/18 - EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN
0089/18 - SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6
0090/18 - SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6
0091/18 - PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM
0092/18 - G/BNR 111/1 ØVRE GLOMSTAD, SØKNAD OM KONSESJON
0093/18 - KULTURMINNEPLAN 2018
0094/18 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV
0095/18 - REFERATER - KST 27.09.2018
Avslutning
webløsning fra Serit Itum