Kommunestyre 18.6.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Sak 52/15 201404 - Detaljregulering Øyer idrettspark
Sak 60/15 Gudbrandsdal energi AS - etablering av konsern
Sak 53/15 Revisjonsrapporten "Arbeidstakernes medbestemmelse i omorganiseringsprosesser Øyer kommune"
Sak 54/15 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/15 om avtale mellom Øyer kommune og Hafjelltoppen appartement
Sak 55/15 Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2015
Sak 56/15 Idrettshallene i Øyer
Sak 57/15 Søknad om forskuttering av spillemidler
Sak 58/15 Økonomi- og finansrapportering 1. tertial 2015
Sak 59/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise
Sak 61/15 Kommunestruktur - høring av innbyggerne
Orientering om Øyer Helsehus v/leder i byggekomiteen Ole Hageløkken (Ap)
Orienteringer ved rådmannen
Orienteringer ved ordfører
Orientering: Budsjett, økonomi- og handlingsplan
webløsning fra Serit Itum